• +359897210791
  • fond@znb.bg

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ“

 

ПОКАНА

 

На 18.01.2023г. по инициатива на Управителя на Фондация „За нашето бъдеще“, ЕИК: 206862419, наричана по-долу Фондацията, се свиква заседание на Общото събрание, което
ще се проведе в гр. Разград, жк „ОРЕЛ“ бл. 22, вх.Б, ет.7, ап. 22 от 19:00ч. и дистанционно
през платформата Zoom с достъп чрез приложения линк, в съответствие с правилата
за видеоконференция, разписани в Учредителния акт на Фондацията, при следния
дневен ред:

1.     Приемане или освобождаване на членове на Общото събрание,
ако по време на заседанието се направят предложения за това

2.     Отчет за приключили проекти на Фондацията

3.     Обсъждане на настоящи и бъдещи проекти на Фондацията

4.     Обсъждане, приемане, изменение на вътрешни правилници

5.     Разни

При липса на кворум,  на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ, заседанието ще се проведе в същия ден от 20:00ч.,  при същия дневен ред.

Приложение:

Линк за достъп до платформата Zoom:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99365585330?pwd=V0tRYU9BeW5tTERKaGZ4LzVnWTFuUT09

Meeting ID: 993 6558 5330

Passcode: HHH666

 

 

Управител на Фондацията: ………………………

/ЕРГИН САЛАТОВ/

0
YOUR CART
  • No products in the cart.