• +359897210791
 • fond@znb.bg

Политика за защита на лични данни

 

За целите на своята дейност Фондация „За нашето бъдеще“ обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и Политиката на организацията за защита на личните данни.

Фондация „За нашето бъдеще“, ЕИК: 206862419, с адрес: гр. Разград, юридическо лице с нестопанска цел, определена за извършване на дейност в обществена полза, собственик на сайта: www.znb.bg, прилага в търговските си взаимоотношения с контрагентите, с доброволците и дарителите настоящите Общи условия, наричан в настоящия текст за краткост „Администратор“.

Като администратор на лични данни, Фондация „За нашето бъдеще“ събира и обработва определена информация за физически лица.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда, как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие с правните изисквания.

Правно основание

Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. Фондация „За нашето бъдеще”, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат и следва принципите, предвидени в GDPR:

– личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. При изпращане на запитване от контактната форма, създадена в сайта, потребителят дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни чрез поставянето на съответната отметка. За да стане доброволец във Фондацията чрез попълване на форма в сайта, потребителят дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни чрез поставянето на съответната отметка. С извършване на дарение, със стартиране на собствена благотворителна кампания и/или благотворително събитие със съдействието на Фондация „За нашето бъдеще“, и със заявяване на присъствие в организирано благотворително събитие, се счита, че потребителят дава доброволно своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни.

– личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Обработването на лични данни с цел потребителят да получава известие за благотворителни кампании и събития, които са стартирали, става само с доброволно съгласие на потребителя, в случай, че потребителят изрично е изявил желание да получава на електронната си поща от Фондация „За нашето бъдеще“ известие за стартирали благотворителни кампании и събития, и може да бъде прекратено по всяко време, в случай че потребителят е уведомил за това Фондация „За нашето бъдеще“.

– личните данни са подходящи, свързани и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. С цел изпращане на запитване през контактната форма в сайта, потребителят попълва имена, телефон и e-mail адрес. За да стане доброволец във Фондацията, потребителят попълва имена, телефон, адрес, e-mail, години, в създадената в сайта форма за тази цел. За стартиране на собствена благотворителна кампания със съдействието на Фондация „За нашето бъдеще“ потребителят попълва в създадената в сайта форма имена, телефон, адрес, e-mail, години, име и цел на кампанията, желана сума, която да бъде събрана от кампанията, срок на кампанията. За да направи дарение, потребителят попълва в създадената в сайта форма имена, телефон, e-mail. За да заяви присъствие на благотворително събитие, потребителят попълва в създадената в сайта форма имена, e-mail.

– всеки потребител е длъжен да следи за точността на личните данни, които предоставя и при необходимост да изпрати известие, че има промяна в някой от предоставените от него лични данни.

– личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Фондация „За нашето бъдеще“, собственик на сайт: www.znb.bg, съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимото. Данните на потребители, които са направили от контактната форма в сайта запитване, се пазят за срок от 1 месец от датата на изпращане на запитването, с цел да бъде възможна допълнителна комуникация между Фондация „За нашето бъдеще“ и потребителите, ако се налага. Данните на потребители, които са изявили желание да станат доброволци, да направят дарение, да стартират собствена благотворителна кампания и/или събитие със съдействието на Фондация „За нашето бъдеще“ и да заявят присъствие на благотворително събитие, се пазят за срок не по-дълъг от продължителността на благотворителната кампания и/или благотворителното събитие.

– личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Цели и Обхват на Политиката

Настоящата Политика цели Администраторът да:

– бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;

– установи механизмите за водене, поддържане и защита на отчетните регистри;
– установи задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
– защитава правата на персонала, доброволците, дарителите и партньорите;
– бъде открит как съхранява и защитава личните данни на физическите лица;
– установи необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);
– бъде защитен при риск от нарушения.

С настоящата Политика Фондация „За нашето бъдеще“ отчита неприкосновеността на личността и предприема необходимите мерки за защита срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица. Фондация „За нашето бъдеще“ прилага изискванията на действащото българско законодателство и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

Настоящата Политика цели да информира заинтересованите лица за целите, основанията за обработка на лични данни, категориите получатели, на които могат да бъдат разкривани лични данни, последиците от отказ за предоставяне, както и информация за правото на достъп, коригиране, заличаване и възражение, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

Фондация „За нашето бъдеще“ обработва лични данни като работодател по смисъла на Трудовия кодекс, като възложител по договори за поръчка, за услуги и друг вид ненаименовани договори с физически лица, както и по договори за дарение.

Фондация „За нашето бъдеще“ обработва лични данни при изготвяне на различен тип документация за всеки потребител при предоставяне на услуги в общността за деца/лица с увреждания и/или психични страдания – индивидуални оценки, индивидуални планове за работа и други.

Събиране на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.

Лични данни, обработвани във Фондация „За нашето бъдеще“

 1. Лични данни, свързани с трудови правоотношения или договори за извършване на услуги и други ненаименовани договори, както и договори за дарения, се съхраняват по месторегистрация на Фондацията.
 2. Фондация „За нашето бъдеще“ обработва лични данни, предоставени лично или от законов представител на субектите на лични данни, в случаи на попечителство, настойничество или упражняване на родителски права спрямо малолетно или непълнолетно дете, във връзка със спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.
 3. Фондация „За нашето бъдеще“ обработва и лични данни, които не са получени от субекта на личните данни, за когото се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с изпълнението на конкретно договорно задължение по изпълнение и управление на програми и проекти за безвъзмездно финансиране или дейности по изпълнение на други договорни задължения.
 4. Във връзка със спазване на законови задължения Фондация „За нашето бъдеще“ събира данни за физическа идентичност.
 5. В рамките на договорно задължение, свързано с финансиране на проект/програма, само с изричното съгласие на лицето може да бъде изискана информация свързана с отговаряне на определени изисквания за неговото включване (образование, принадлежност към уязвима група, етническа принадлежност).
 

Цели на събирането и обработването на данните

Администраторът събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

За изпълнение на дейности, свързани с:

 • Популяризиране и доставка на своите услуги, упоменати в този уебсайт;
 • Регистрация и управление на личен профил;
 • Обработване на заявки за получаване на услуги;
 • Обработване на заявления за доброволен труд;
 • Писане на коментари и съобщения.
 • Осъществяване на дарение за обявена благотворителна кампания;
 • Съдействие при стартиране и организиране на благотворителна кампания и/или благотворително събитие;
 • Водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията по договори, по които Фондация „За нашето бъдеще“ е страна;
 • Обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора;
 • Изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата, условията и политиките на Администратора и/или друга административна информация;
 • Счетоводни цели;
 • Статистически цели;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Зазрешаване на спорове между Ползвателя и трети лица;

Фондация „За нашето бъдеще“ следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

 • -законност и добросъвестност;
 • -точна определеност на целите на обработката;
 • -съотносимост с целите на обработката;
 • -точност и актуалност
 • -съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Фондация „За нашето бъдеще“ не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

Основание за обработване на личните данни от Фондацията

 1. Изпълнението на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, регламентиращо финансово-счетоводната отчетност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, дейността по управление на човешки ресурси; управление на услуги и предоставяне на услуги на потребители – родители на деца със специални потребности, деца и възрастни лица с увреждания или психични страдания;
 2. Изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 3. В изпълнение на дейности – за една или повече конкретни цели със съгласие на субекта на данните; за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна със съгласие на субекта на данните;
 4. Оформяне на договори за предоставяне на услуги;
 5. Изготвяне на оценки за потребностите и/или планове за работа с потребители на услуги.

Фондация „За нашето бъдеще“ събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата;
 • Изпълнение на задълженията на www.znb.bg към Ползвателите по договорите за използване на услугите. 
 • С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от www.znb.bg, Ползвателите изрично се съгласяват, че www.znb.bg има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за ползване на услугите.

Обработване на личните данни

Администраторът събира и използва лична информация, за да доведе до положителен резултат организирана благотворителна кампания и/или благотворително събитие. В допълнение към информацията, която потребителите предоставят, www.znb.bg може също така да събира информация по време на потребителската сесия в сайта чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки.

Данните и личната информация, предоставена от потребителите, се използва от Фондация „За нашето бъдеще“, собственик на сайта www.znb.bg, за приемане на доброволци във Фондацията, за осъществяване на дарение за обявена благотворителна кампания, за съдействие при стартиране и организиране на благотворителна кампания и/или благотворително събитие.

Данните, които потребителите предоставят чрез създадената в сайта контактна форма, са: имена, телефонен номер, е-mail адрес.

Данните, които потребителите предоставят, за да станат доброволци във Фондацията чрез попълване на създадена в сайта форма, са: имена, телефонен номер, адрес, е-mail, години, професионален опит и образование.

Данните, които потребителите предоставят, за да направят дарение за благотворителна кампания, обявена в сайта www.znb.bg чрез попълване на създадена в сайта форма, са: имена, телефон, е-mail.

Данните, които потребителите предоставят, за да стартират собствена благотворителна кампания и/или благотворително събитие със съдействието на Фондация „За нашето бъдеще“, чрез попълване на създадена в сайта форма, са: имена, телефон, адрес, e-mail, години, име и цел на кампанията, желана сума, която да бъде събрана от кампанията, срок на кампанията и при необходимост се изискват медицински документи, доказващи целта на кампанията.

Данните, които потребителите предоставят, за да заявят присъствие на благотворително събитие, обявено в сайта www.znb.bg, чрез попълване на създадена в сайта форма, са: имена, е-mail.

Срок на съхранение на личните Ви данни

www.znb.bg съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта. След изтичането на този срок, www.znb.bg  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

www.znb.bg  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на www.znb.bg или друго.

(3) www.znb.bg съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 Предаване на вашите лични данни за обработване

www.znb.bg може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

www.znb.bg Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

1.     Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

(1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от www.znb.bg за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) www.znb.bg може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

2.     Право на достъп

(1) Вие имате право да изискате и получите от www.znb.bg потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) www.znb.bg Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но www.znb.bg си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

3.     Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до www.znb.bg

4.     Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от www.znb.bg изтриване на свързаните с Вас лични данни, а www.znb.bg има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • -личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • -Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • -Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас с лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • – личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • -личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо www.znb.bg;
 • – личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Сайтът www.znb.bg не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • – за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • – за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • – по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • – за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • – за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до www.znb.bg, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди www.znb.bg, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на www.znb.bg.

(4) www.znb.bg не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу сайта съдебни претенции или доказване на свои права.

5.     Право на ограничаване

 Вие имате право да изискате от www.znb.bg да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на www.znb.bg да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • www.znb.bg не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на www.znb.bg имат преимущество пред Вашите интереси.

 

6.     Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на www.znb.bg, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от www.znb.bg директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

7.     Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от www.znb.bg да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. www.znb.bg може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

8.     Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от www.znb.bg, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

9.     Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 

Ако www.znb.bg установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Сайтът www.znb.bg не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 •  

 Ред за упражняване на права

 1. Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до Фондация „За нашето бъдеще“ (на хартиен носител или по електронна поща), съдържащо минимум следната информация:
  1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
  2. Описание на искането;
  3. Предпочитана форма за предоставяне на информация;
  4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 2. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне на администратора по него е 14-дневен, считано от деня на подаване на заявлението, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни и с оглед сложността на искането.
 3. Фондация „За нашето бъдеще“ изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по поща/куриер с обратна разписка.
 4. Когато данните, предмет на заявлението не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.
 

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

 

Актуалност и промени на политиката за поверителност на личните данни

Настоящата политика е утвърдена на 15.03.2022 г. от Управителя на Фондация „За нашето бъдеще“

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт или да ви уведомим по друг подходящ начин.

Тази политика е осъвременена за последен път на 15.03.2022г.

  

Настоящата политика използва следните определения:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез идентификатор като име, единен граждански номер или чрез един или повече специфични признаци.

„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, както и подреждане комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Администратор на лични данни“ е Фондация „За нашето бъдеще“, който може да възложи на друго лице – оператор да обработва лични данни.

0
YOUR CART
 • No products in the cart.