• +359897210791
 • fond@znb.bg

ФОНД „ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА БРАХИАЛЕН ПЛЕКСУС“

Фондация "За нашето бъдеще" ОБЯВЯВА стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на деца с увреждания на брахиалния плексус за 2023 година.

Фонд „Деца с увреждания на брахиален плексус“ е създаден съгласно чл. 9, ал. 2 от Учредителния акт на Фондация „За нашето бъдеще“(ФОНДАЦИЯТА).

Фондът е неотменна част от Фондацията.

Фондация “За нашето бъдеще” стартира прием на документи за отпускане на финансово подпомагане на деца с увреждания на брахиалния плексус и техните семейства.

На първото заседание за разглеждане на документи, съгласно бюджета на фонда, се разпределиха 3000 /три хиляди/ лева за 10 деца с акушерска парализа – 300 /триста/ лева на дете за лечение и рехабилитация на деца до 18 г.: физиотерапия, рехабилитация, ерготерапия, закупуване на ортези, сплинтове и шини, плуване, арт терапия, хипотерапия, образователни програми за деца с увреждания на брахиалния плексус и техните родители, спорт; закупуване на медицински консумативи и изделия, помощни средства, медицински дейности в България, за които не се отпускат средства от НЗОК, както и в чужбина.

Приемът на документи продължава! За повече информация, свържете се с нас!

За да получат финансово подпомагане, лицата трябва да отговарят на следните критерии:

 1. да са български граждани;
 2. конкретните дейности да не са финансирани от друга програма или от НЗОК
 3. да имат поставена диагноза „увреждания на брахиалния плексус“ от медицински специалист.

За подаване на заявление е необходимо да попълните формуляра по-долу. След обработване на заявлението от Фондацията, ще получите имейл със списък на необходими документи за кандидатстване, които трябва да ни изпратите.

Родителите подават документи, описващи състоянието на детето, нуждата от лечение, предписанията на специалистите.

След постъпване, документите се обработват във Фондацията, като ако има пропуски, те се съгласуват със семейството.

В зависимост от обема на набирани средства от два до шест пъти годишно се свиква заседание на Обществения съвет и Комисията за разглеждане на документи. Родителите могат да се информират за това на телефоните на Фондацията, както и по имейл.

След получено одобрение за финансиране на лечението, родителите подписват договор за дарение с Фондацията.

Семействата могат да получат финансова помощ за лечение на дете неограничен брой пъти до навършване на 18-годишна възраст.

Подадените заявления от семействата, които вече са получили финансова помощ, се разглеждат при наличие на остатъчни средства след разпределението на средствата по новоприетите заявления.

Изплащането на финансовата помощ на одобрените заявители става чрез банков превод в левове по посочената от тях банкова сметка.

Одобрените лица подават заявление до Фонда и декларация. Към заявлението лицата прилагат удостоверение за банкова сметка и първични счетоводни документи – фактури (оригинал) с описание и стойност на извършените дейности и медицинските изследвания.

Разходно-оправдателен документ (фактура) на името на заявителя, издадена в годината през която се кандидатства за финансово подпомагане, издадена от избраното лечебно заведение (терапевтичен център), където е извършена процедурата.

Заявление за финансово подпомагане на дете до 18-годишна възраст с диагнозата увреждания на брахиалния плексус:

Предоставям доброволно личните си данни, в израз на свободната ми воля и давам конкретното си съгласие Фондация „За нашето бъдеще“, в качеството на администратор на лични данни, да ги съхранява и обработва по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, като обработването може да включва ръчни, електронни или други автоматизирани начини и средства.

 

 

ПРАВИЛНИК

 

на

 

 

ФОНД „ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА БРАХИАЛЕН ПЛЕКСУС

 

при Фондация „За нашето бъдеще

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондът е учреден от Общото събрание на Фондация „За нашето бъдеще“ на

09.04.2023г.

 

Фонд „Деца с увреждания на брахиален плексус“ се създава съгласно чл. 9, ал. 2 от Учредителния акт на Фондация „За нашето бъдеще“ (ФОНДАЦИЯТА).

Фондът е неотменна част от Фондацията.

Създаването на Фонда и настоящия Правилник са одобрени от Общото събрание на Фондацията.

 

Настоящият Правилник урежда целта, устройството и дейността на Фонда „Деца с увреждания на брахиален плексус“, наричан ФОНДЪТ.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Наименованието на ФОНДА е „Деца с увреждания на брахиален плексус“

Чл. 2. Наименованието на Фонда може да бъде изписвано и на английски език, както следва: Fund “Children with Brachial Plexus Injuries”

Чл. 3. Седалището на фонда е седалището на Фондацията.

Чл. 4. Фондът се учредява без срок.

 

 1. ЦЕЛИ, ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ И СРЕДСТВА

Чл. 5 (1) ФОНДЪТ си поставя следните основни цели:

 1. Организационно и финансово да подпомага децата с увреждания на брахиален плексус до 18 години, които се нуждаят от лечебни, рехабилитационни и профилактични процедури, спортни дейности, хирургични интервенции, други процедури в страната и в чужбина, които не могат да бъдат извършени своевременно или за които няма условия за извършването им в България, както и закупуване на медицински изделия за индивидуална употреба в случаите, когато тяхната липса е причина за невъзможността да се извършва адекватно лечение на детето в Република България;
 2. Да подпомага родителите на деца с увреждания на брахиален плексус.
 3. Да подкрепя и подпомага граждански инициативи и участия с акцент върху доброволчеството.
 4. Повишаване на осведомеността на обществото относно рисковете за получаване на увреждания на децата, както и проблемите, съпътстващи развитие на децата с увреждания на брахиалния плексус.
 5. Провеждане на обучения, популяризиране и разпространение чрез средства за масова информация и обществени организации за увреждания на брахиалния плексус, оперативна намеса, рехабилитация, първични и вторични проблеми при развитие на децата с увреждания на брахиалния плексус.
 6. Внедряване на нови съвременни методи и практики при решаването на проблемите на децата с увреждания на брахиалния плексус.
 7. Стимулиране на децата с увреждания на брахиалния плексус в областта на спорта.
 8. Привличане на специалисти от държавата и от чужбина за консултиране, лечение и рехабилитация на децата с увреждания на брахиалния плексус, провеждане на семинари, конференции. Издаване на литература в областта увреждания на брахиалния плексус.

(2) ФОНДЪТ като част от Фондацията ще упражнява всички права и задължения, съответстващи на българското законодателство в областта на сдруженията и организациите с идеална цел.

ФОНДЪТ е организиран да функционира изцяло в обществено полезна дейност по смисъла на чл.2 и чл.38, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

(3) Получаването и изразходването на финансови средства от Фонда не могат да бъдат обвързани с политически цели, ангажиращи Фондът и съответно Фондацията с предизборни кампании или водене на пропаганда в полза на политически партии, движения и формации.

 

Чл. 6 . За постигане на тези цели ФОНДЪТ:

 1. Ще предоставя финансова подкрепа на деца с увреждания на брахиален плексус;
 2. Организира текущо и кампанийно набиране на средства от местни индивидуални и корпоративни дарители
 3. Привлича експерти, специалисти, партньори и доброволци за подпомагане дейността на Фонда.
 4. Разработва и издава информационни и рекламни материали на всякакви носители, за да подпомага, развива и популяризира дейността си;
 5. Осъществява различни програми и инициативи, насочени към повишаване на осведомеността относно диагнозата на тези деца.
 6. Финансира и организира образователни програми за деца с увреждания на брахиалния плексус и техните родители
 7. Организира доброволчески инициативи
 8. Организира и провежда семинари, конференции и други;
 9. Организира, финансира и осъществява други дейности, свързани с целите на ФОНДА;
 10. Ще набира средства чрез дарения и завещания.
 11. Отпуска финансови средства на деца с увреждания на брахиалния плексус и техните родители
 12. Осигурява обратна връзка към дарителите и общността, прозрачност и отчетност относно начина на разходване на дарените средства и постигнатите резултати.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 7. Имуществото на ФОНДА се формира от:

 1. Първоначалните и последващите дарения на учредителите;
 2. Със средства, заделени от бюджета на Фондацията;
 3. Последващи дарения или завещания във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост и пр., направени в полза на ФОНДА от български и чуждестранни физически или юридически лица, спонсорства, лихви по сметки, програми и проекти;
 4. Финансиране, предоставено въз основа на споразумения и договори с държавни органи и/или чуждестранни правителства или организации;
 5. Остатъкът от средствата на Фонда за календарната година е преходен и се използва през следващата година;
 6. Преходен остатък от предходната календарна година;
 7. Всякакви други приходи, придобити от ФОНДА в съответствие със законодателство.

Чл. 8. За имуществото и финансовите средства на ФОНДА се води отчетност и контрол съобразно действащото законодателство, като част от цялостната отчетност на Фондация „За нашето бъдеще“.

Чл. 9. Даренията и завещанията в полза на ФОНДА се правят в страната и в чужбина според изискванията на съответното законодателство. За направените дарения и завещания се води специална книга и Фондация „За нашето бъдеще“  издава дарителски свидетелства.

 

ІV. УСТРОЙСТВО, ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 Чл. 10. (1) Органи за управление на ФОНДА са:

 1. Обществен съвет на ФОНДА;
 2. Управителят на Фондацията.

(2) С решение на Обществения съвет могат да се образуват експертни, съвещателни и други помощни органи, според потребностите на ФОНДА.

(3) Приелите поканата на Учредителите за участие в Обществения съвет на ФОНДА се запознават с този Правилник и се задължават да спазват разпоредбите му за постигане целите на ФОНДА.

 1. СЪВЕТ НА ФОНДА.

Чл. 11. (1) Обществения съвет(СЪВЕТЪТ) е колективен орган на ФОНДА и се състои от трима до единадесет души.

(2) Членове на СЪВЕТА могат да бъдат учредителите на ФОНДА и/или избрани от тях лица.

(3) При намаляване броя на членовете на Обществения съвет под предвидения по предходната алинея минимум, при невъзможност да изпълнява функциите си като такъв, се свиква събрание на Обществения съвет, на което се взема решение за попълване състава на Обществения съвет.

(4) Всеки един от членовете на Обществения съвет може да напусне колективния орган на ФОНДА с едностранно волеизявление, отправено писмено до Обществения съвет.

(5) Член на Обществения съвет може да бъде освободен по решение на събранието на Обществения съвет в следните случаи:

 1. системно нарушава разпоредбите на Правилника;
 2. с действия или бездействия накърнява интересите и доброто име на ФОНДА.

 

Чл. 12. (1) Общественият съвет:

 1. изменя и допълва основните цели на ФОНДА;
 2. взема решение за преобразуване или прекратяване на ФОНДА;
 3. взема решения за попълване състава на Обществения съвет;
 4. взема решение за освобождаване на член на Обществения съвет;
 5. избира Председател на Обществения съвет;
 6. набира средства за постигане на целите и осъществяване на дейностите на ФОНДА.

(2) Общественият съвет може да приема правилници и други актове за уреждане на вътрешното устройство, или за уреждане на други въпроси по своя преценка, които след изработването си, се съгласуват с Общото събрание на ФОНДАЦИЯТА „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ“.

Чл. 13. (1) Общественият съвет се свиква от Управителя на Фондацията по негова инициатива или по искане на член на Обществения съвет, от два до шест пъти годишно.

(2) Управителят на ФОНДАЦИЯТА присъства на заседанията на Обществения съвет, може да прави предложения, участва в провежданите дискусии и има право на глас.

(3) Решенията на Обществения съвет се приемат с обикновено мнозинство – повече от половината от взелите участие в заседанието.

(4) Общественият съвет може да взема решения и неприсъствено чрез подписка, чрез скайп, телефон или други електронни средства.

Чл. 14. (1) Всеки член на Обществения съвет има право на един глас в заседанията на Обществения съвет на Фонда.

(2) Член на Обществения съвет няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 15. (1) Заседанията на Обществения съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.

 

(2) По време на заседанията се избира Председател и Протоколчик на заседанието.

 

(3) Съветът взема решения с мнозинство от 2/3.

 

(4) Външните експерти участват в заседанията на Обществения съвет с право на глас при вземането на решения.

 

(5) В заседанията на Обществения съвет могат да бъдат канени и специалисти с медицинско образование, дарители, както и други родители на деца с увреждания.

(6) За всяко заседание на Обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило.

 

 1. УПРАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 16. (1) Управителят на Фондацията (Управител) се определя от Общото събрание на Фондацията.

(2) УПРАВИТЕЛЯТ:

 1. Организира, ръководи и контролира дейността на ФОНДА между заседанията на Обществения съвет в съответствие с решенията му и съобразно този Правилник;
 2. Осъществява цялостното оперативно ръководство на ФОНДАЦИЯТА и съответно на ФОНДА;
 3. Носи материална отговорност за имуществото на ФОНДА;
 4. Свиква заседанията на Обществения съвет и на колективните органи на ФОНДА, създадени с решение на Общото събрание;
 5. Организира и управлява програмната и финансова дейност на ФОНДА;
 6. Разпорежда се с имуществото на ФОНДА при спазване изискванията на Правилника и взетите решения на Обществения съвет;
 7. Сключва трудови и граждански договори с трети лица за осъществяване дейността на ФОНДА.
 8. Представлява ФОНДА в страната и чужбина.
 9. Представлява фонда пред всички държавни и общински органи, пред учреждения, организации, физически и юридически лица в страната и чужбина;
 10. Издава заповеди за организационно и финансово подпомагане и за организиране и финансиране на участие или прави мотивирани откази;
 11. Контролира финансовата дейност и носи отговорност за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите средства на фонда;
 12. Сключва, изменя и прекратява договори с одобрените заявители/бенефициенти;
 13. Утвърждава правила за водене и поддържане на регистрите на фонда;
 14. Осигурява защита и носи отговорност за съхранението на личните данни и здравната информация;
 15. Изготвя периодични отчети за дейността на фонда, както и годишен отчет за дейността на фонда, който представя в срок, съобразен с българското законодателство.
 16. Организира провеждането на информационната политика на фонда, като осигурява публичност и прозрачност на неговата дейност.

 

VII РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл.17. (1) Фондът разходва безвъзмездно имуществото си за осъществяване на дейността си в обществена полза, насочена към постигане на целите си.

(2) Подборът на бенефициенти и начинът на подпомагане се извършват в зависимост от целите и финансовите възможности на Фонда и в съответствие с утвърдените от Фонда насоки и критерии за разглеждане, оценка и одобряване на постъпили заявления за безвъзмездно финансиране.

(3) Обществения съвет взема мотивирано решение с мнозинство 2/3 от всички членовете на Обществения съвет на Фонда, когато безвъзмездното разходване на имуществото на Фонда е в полза на:

 1. лица от състава на органите на управление на Фондацията и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на органите на управление на Фондацията до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали Фондацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
 5. политически партии, в ръководните и контролните органи, на които участват членове на ръководни и контролни органи на Фондацията.

 

VIII. ДРУГИ

Чл. 18. Финансовите средства на ФОНДА се управляват от ФОНДАЦИЯТА в съответствие с решението на Общественият съвет. Средствата са в банкова сметка на ФОНДАЦИЯТА.

Чл. 19. За работата на ФОНДА има административна такса, в размер на 10%, начислявана върху разходите за всяка календарна година, в края на календарната година.

Административните разходи на Фонда се съгласуват с Общото събрание на Фондацията.

Чл. 20. ФОНДЪТ може да има свой графичен символ, който се определя от Обществения съвет.

Чл. 21. (1) ФОНДЪТ се учредява безсрочно.

(2) Прекратяването на ФОНДА става по решение на Обществения съвет.

 (3) В случай на прекратяване на ФОНДА, неговото имущество се разпределя с решение на Общественият съвет.

 

 

Този Правилник се прие на заседание на Общо събрание на ФОНДАЦИЯТА и Учредителите на ФОНД “Деца с увреждания на брахиалния плексус”, проведено на 09.04.2023г. в гр.  Разград.

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ФОНД „ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА БРАХИАЛНИЯ ПЛЕКСУС“

 

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДА „ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА БРАХИАЛНИЯ ПЛЕКСУС“

Чл. 1. Фондът „Деца с увреждания на брахиалния плексус“ (Фондът) подкрепя семейства с деца до 18 години с увреждания на брахиален плексус.

Чл. 2. Средства от фонда се отпускат за покриване на разнообразни разходи за лечение и рехабилитация на деца до 18 г.: физиотерапия, рехабилитация, хирургични интервенции, закупуване на ортези, сплинтове и шини, приложения на ботокс, плуване, арт терапия, хипотерапия, образователни програми за деца с увреждания на брахиалния плексус и техните родители, спорт; закупуване на лекарства, медицински консумативи и изделия, помощни средства, медицински дейности и хирургични интервенции в България, за които не се отпускат средства от НЗОК, както и в чужбина.

Чл. 3. За да получат финансово подпомагане за извършване на дейности по лечение лицата трябва да отговарят на следните критерии:

 1. да са български граждани;
 2. конкретните дейности да не са финансирани от друга програма или от НЗОК
 3. да имат поставена диагноза „увреждания на брахиалния плексус“ от медицински специалист.

Чл.4. Родителите подават документи, описващи състоянието на детето, нуждата от лечение, предписанията на специалистите.

Чл. 5. При кандидатстване се подават следните документи:

 1. Заявление от родителите на детето, което съдържа описание на проблема, история на заболяването и лечението, телефон и адрес за контакти;
 2. Медицинска документация, удостоверяваща диагнозата „увреждания на брахиален плексус“
 3. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф “вярно с оригинала” на заявителя; 
 4. Лична информация за детето – копие от акт за раждане или лична карта (от които да е видно, че детето е на възраст под 18 години)
 5. Медицински документи с точната диагноза (решение от лекарска комисия, ако има такова);
 6. Предложение от лекуващия лекар за необходимото лечение;
 7. Писмо от лечебното заведение за стойността на лечението (ако е приложимо);
 8. Документи за социалното положение на семейството – служебна бележка за доходи, на родителите – от работодател или социалните служби (при необходимост)
 9. Снимка на детето (по желание)
 10. Декларация за родителско съгласие за предоставяне на личните данни на детето и семейството
 11. Декларация за родителско съгласие за използване на предоставените лични данни на детето и семейството (по желание)

 

При необходимост, Комисията по разглеждане на документи може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

След постъпване, документите се обработват във Фондацията, като ако има пропуски, те се съгласуват със семейството.

 1. В зависимост от обема на набирани средства от два до шест пъти годишно се свиква заседание на Обществения съвет и Комисията за разглеждане на документи. Родителите могат да се информират за това на телефоните на Фондацията, както и по имейл.
 2. Решението за предоставяне на подпомагане се оформя в Протокол и въз основа на него се разпределят набраните средства.
 3. След получено одобрение за финансиране на лечението, родителите подписват договор за дарение с Фондация.
 4. По силата на сключения договор, родителите отчитат извършените разходи след приключване на лечението.
 5. Семействата могат да получат финансова помощ за лечение на дете неограничен брой пъти до навършване на 18-годишна възраст.
 6. Подадените заявления от семействата, които вече са получили финансова помощ, се разглеждат при наличие на остатъчни средства след разпределението на средствата по новоприетите заявления.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОГАМАНЕ

 Чл. 6. Приемът на документи се извършва целогодишно.

Чл. 7. (1) Кандидатстващите за финансова помощ подават заявление по образец, адресирано до Фондацията, към което прилагат документите по чл. 5.

(2) Входираните в деловодството на Фондацията заявления се разглеждат от Комисия, след взето решение от Обществения съвет на Фонда.

(3) При необходимост в Комисията могат да участват медицински специалисти.

Чл. 8. Комисията по този Правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си:

 1. Разглежда заявленията за финансово подпомагане хронологично, по датата на входиране, постъпили в период от два до шест месеца, в зависимост от наличните средства на Фонда. В случай, че през конкретния период няма постъпили заявления, заседания не се провеждат.
 2. Изготвя протокол, който предлага за утвърждаване на Управителя.

Чл. 9. (1) 3аседанията на Комисията са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2) 3аседанията са закрити.

(3) Решенията за одобряване на кандидатите се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите, при  явно  гласуване.

Чл. 10. При непълноти в подадените документи,  Комисията уведомява кандидатите и определя срок до един месец за корекции.

Чл. 11. Всеки заявител се уведомява писмено за резултата от процедурата. 

Чл. 12. (1) В двуседмичен срок от уведомяването на одобрените за финансиране деца/семейства, заявителите са длъжни да сключат договор с Фонда, като представят необходимите за това документи (план за лечение от здравното заведение, насрочена или започната процедура, проформа фактури и др.)

(2) При неизпълнение на задължението по ал.1, правото за ползване на финансова помощ на детето/семейството – заявител се погасява.

Чл. 13. (1) Изплащането на финансовата помощ на одобрените заявители става чрез банков превод в левове по посочената от тях банкова сметка.

(2) Одобрените лица подават заявление до Фонда и декларация. Към заявлението лицата прилагат удостоверение за банкова сметка и първични счетоводни документи – фактури (оригинал) с описание и стойност на извършените дейности и медицинските изследвания.

Разходно-оправдателен документ (фактура) на името на заявителя, издадена в годината през която се кандидатства за финансово подпомагане, издадена от избраното лечебно заведение (терапевтичен център), където е извършена процедурата.

При заплатени в брой суми, към фактурите следва да се приложат касовите бонове. Паричната сума се отпуска до един месец от датата на подаване на заявлението по ал. 2, след заседания на Комисията.

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 14. Членовете на Комисията и членовете на Обществения съвет, както и служителите на Фондацията, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.15. Членовете на Обществения съвет, помощните органи-Комисията, Експертния съвет за отпускане на финансови средства подписват декларация, удостоверяваща наличие или липса на конфликт на интереси.

Чл.16.(1). Лицата по чл. 15 не могат да участват в оценка на заявления и проекти, когато те или техни роднини по права и съребрена линия до четвърта степен са материално заинтересовани.

(2). Решение за финансиране на деца/родители се взема в отсъствието на лицата по чл.16, влизащи в конфликт на интереси.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. Настоящите правила за финансово подпомагане са одобрени и приети с Решение № 3/09.04.2023г. на заседание на Обществения съвет на фонда, проведено на 09.04.2023г.

 

0
YOUR CART
 • No products in the cart.