• +359897210791
 • fond@znb.bg

 Фондация ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ
 ЕИК: 206862419
Седалище и адрес на управление: България, Област: Разград, Община: Разград
Населено място: гр. Разград, п.к. 7200, ж.к. ОРЕЛ, бл. 22
Управител – Ергин Салатов

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА С ДАРИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият правилник урежда реда и условията за получаване на дарения, направени от физически и юридически лица в полза на Фондация „За нашето бъдеще“, както и определя отношенията на Фондация „За нашето бъдеще“ (Фондацията) с нейните дарители, спазването на волята на дарителите и контрола при стопанисването и използването на даренията.

(2) Тези правила имат за цел да стимулират дарителството в полза на Фондация „За нашето бъдеще“, като създадат прозрачни условия и процедури при получаване, стопанисване и използване на получените дарения. Този правилник служи за предотвратяването на извършването на злоупотреби с предоставените дарения, както и стриктното изпълнение на волята на дарителите при тяхното използване.

(3) “Дарител” по смисъла на настоящите правила е всяко физическо или юридическо лице, сключило договор за дарителство с Фондацията – еднократно или редовно.

“Бенефициент” по смисъла на настоящия правилник е физическо или юридическо лице, в полза на което Фондацията отпуска определена сума, в изпълнение волята на дарителя, посочена в индивидуалния му договор с Фондацията.

(4) При прилагането и тълкуването на настоящите правила се прилагат вътрешните нормативни актове на Фондацията и действащото законодателство и не могат да им противоречат.

(5) С настоящите правила се уреждат даренията, при които се сключва писмен договор или са извършени по електронен път чрез интернет страницата на фондацията.

(6) При отношенията си с дарителите, фондацията прилага принципите на спазване волята на дарителите, прозрачност и отчетност.

(7) С предоставянето на дарение на фондацията, дарителите приемат, че са запознати с настоящите правила.

(8) Фондацията приема с благодарност направеното от дарителя дарение и се задължава да ползва получените средства в съответствие с целите и мисията ѝ.

Чл. 2. (1) Фондацията е администратор на лични данни и гарантира, че ще ползва данните на дарителите само за комуникация с тях.

(2) Фондацията не разпространява личните данни на дарителите на трети лица, освен след тяхното предварително съгласие.

(3) В договора за дарение дарителите предоставят в писмен вид следната информация за себе си:

– За физически лица – ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност и постоянен адрес на лицето на територията на Република България.

– За юридически лица и еднолични търговци – номер на данъчна регистрация и на регистрация по БУЛСТАТ, адрес на управление, трите имена на официалния представител, компетентен да подпише договора.

– За дарения от над 20 000 лева Фондацията изисква допълнителни документи според приетите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на Фондацията.

(4) Дарителят избира и посочва коя кауза/кампания ще подкрепя.

(5) Договори за дарения могат да се сключват от Управителя или упълномощено за това лице.

(6) Фондацията води регистър на даренията.

(7) Договорът за дарение се изготвя в два еднообразни екземпляра, един за Фондацията, един за дарителя.

(8) Дарението на парични средства и/или вещи или дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги в полза на Фондацията, се приема от Управителя с писмен договор.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДАРЕНИЯ

Чл. 3. (1) Приемане на дарения

 1. Дарения от дарителски събития и кампании, включително и CMC кампании, се приемат от Управителя на фондацията.
 2. Дарения в размер до 5 000 лева от физически или юридически лица се приемат от Управителя на фондацията
 3. Дарения в размер от 5 000 лева до 100 000 лева се приемат с решение на Общото събрание на фондацията.
 4. Дарения над 100 000 лева, недвижимо и движимо имущество се приемат по предложение и решение на Общото събрание.
 5. Не се приемат дарения от неизвестни източници, освен ако те са част от CMC кампании или организирани благотворителни кампании с дарителски кутии, или публично оповестени банкови сметки

(2) Оценката на стойността на даренията по предходната алинея се прави или организира от Управителя, на базата на пазарни цени на съответните вещи или дейности. При необходимост може да бъде наето вещо лице да направи оценката. Съответното управителят носи отговорност за преценката си и решава дали да приеме дарението или да информира за акта на дарение висшестоящият орган, който да приеме дарението по силата на този правилник.

(3) Приемането на дарението се извършва чрез подписване на договор между дарителя и дарения при условие, че са спазени разпоредбите на ал. 1 и ал.7 на чл. 4. (Приложение № 1 от настоящите правила).

(4) При предоставяне на дарения фондацията може да изиска документ за произхода на средствата според приетите от нея правила за предотвратяване изпирането на пари (Приложение № 2). Това правило е задължително при дарения над 20 000 лева.

(5) При сключване на писмен договор за дарение при спазване волята на дарителя се описва конкретното условие на дарителя.

(6) Когато дарението е с предмет движима или недвижима вещ се извършва оценка на вещта и стойността ѝ се посочва в договора за дарение.

(7) Интернет страницата на Фондацията дава възможност на дарителите да направят дарение и чрез един от следните 3 начина на плащане:

 1. Дебитна или кредитна карта;
 2. 2. PayPal интернет система за плащания;
 3. ePay.bg интернет система за плащания;

Дарителят извършва дарението в лева, евро или щатски долари.

В случаите на ал.7, дарителят може да преведе суми от 2 (два) до 3000 (три хиляди) лева или нейният еквивалент в евро или щатски долари.

Чл. 4. Дарители на Фондацията могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 5. На Фондацията могат да бъдат дарявани, съответно той може да приема дарения под формата на парични средства, труд и услуги, вещи, пари, недвижими имоти.

Не се приемат дарения, които противоречат на морала и добрите нрави, както и парични средства, когато условие на дарението е избягване или заобикаляне на Закона за обществени поръчки, Закон за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма или друг закон.

Чл. 6. Получатели на даренията могат да бъдат органите, които представляват Фондацията

Чл. 7. Условия за дарителите и дарителството

(1) Не могат да бъдат дарители:

 1. лица, осъдени с влязла в сила присъда;
 2. лица, обвинени в извършване на престъпление, до приключване на съдебното производство и оправдаването им.;
 3. юридически лица, в чиито управителни или надзорни съвети участват лица по т. 1 и т. 2;

(2) Не се приемат дарения:

 1. от анонимен дарител с изключение на благотворителни събития, SMS кампании и др. такива;
 2. които противоречат на морала и добрите нрави;
 3. поради своя характер или условия са в състояние да накърнят или променят политиката на Фондацията, формулирана в плановете за развитие на Фондацията, да доведат до нарушения на нормативната уредба, законодателството, други стратегически документи;
 4. в дългосрочен план предполагат получаването на преки стопански облаги от страна на дарителя;

(3) Дарения под формата на труд се приемат за извършване на дейности, които са залегнали в плановете за развитие на Фондацията.

(4) Отказват се дарения на недвижими имоти с условия за използване на имота или на доходите от него, когато волята на дарителя не може да бъде изпълнена, поради недостатъчни приходи от експлоатацията на имота или когато разноските по поддръжката на имота са в такъв размер, че не дават възможност за изпълнение на условието на дарението.

(5) Независимо от разпоредбите на този раздел лицата, оправомощени по силата на този правилник да приемат дарения, могат винаги да откажат да приемат дарение от физическо или юридическо лице, когато у тях се пораждат съмнения в безкористността на дарението, без да е необходимо да мотивират отказа си.

Чл. 8. Фондацията поддържа отчетност съгласно разпоредбите на българското законодателство.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ

Чл. 9. (1) Фондацията удържа средства от дарените от Дарителя суми с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите към дарителите.

(2) Фондацията използва удържаните средства за управление на даренията и по специално за:

 • Подбор на бенефициенти, включително чрез покана и открит конкурс
 • Мониторинг и контрол
 • Укрепване на бенефициентите чрез подходящи дейности – обучения, консултации, дейности за популяризиране
 • Текущо информиране на дарителите
 • Годишна отчетност
 • Размерът на средствата за управление се определя в конкретния договор. Когато не е определен изрично размер, Фондацията прилага 10% от сумата на дарението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАРИТЕЛЯ

Чл.10. (1) Дарителят има право да ползва услугите на Фондацията в съответствие с изискванията на настоящия Правилник и договора за дарение.

(2) Дарителят има право да променя чрез писмено заявление договора си за дарение, включително размера на месечните си дарителски вноски, както и конкретната кауза, за която да бъдат насочвани те.

(3) Дарителят има право да получава при поискване информация от Фондацията за благотворителната дейност, осъществена с неговите дарения, както и информация за цялостната дейност на Фондацията.

(4) Дарителят има право да посочи на определено за целта място в договора, че не желае името му да бъде оповестявано пред трети лица.

(5) Дарителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящият Правилник и договора за дарение.

(6) Дарителят е длъжен да съобщава на Фондацията всяка промяна в наименованието, адреса си или в другите регистрационни данни, събирани с цел издаване на служебна бележка за направените дарения през годината към фондацията.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 11. (1) Фондацията има право да прави изменения в технологията или структурата на различни дарителски услуги и да разширява обхвата на предоставяните услуги за дарителите.

(2) Фондацията има право да оповестява публично имената на своите дарители, освен в случаите по реда на ал.4 от чл.10 от настоящия правилник.

(3) Фондацията е длъжна да осигури качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги в съответствие с настоящия Правилник и индивидуалния договор за дарение.

(4) Фондацията е длъжна да разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните бенефициенти, като спазва писмено изразената воля на дарителите.

(5) Фондацията е длъжна регулярно да публикува информация за разпределените средства на интернет страницата си и/или да информира чрез електронна поща за общата стойност на благотворителната дейност, осъществена през годината с всички дарения.

(6) Фондацията е длъжна ежегодно до края на м. юни да публикува своя годишен отчет.

(7) Фондацията е длъжна да осигури анонимността на дарителите по реда на ал.4 от чл.10 на настоящия правилник.

(8) Фондацията не носи отговорност пред своите дарители, ако след насочване на целево дарени от тях суми към избран от дарителите краен бенефициент, същият прояви некоректност или злоупотреби с тях. В подобни случаи Фондацията е длъжна да отстрани възможно най-бързо възникналите проблеми с изпълнението на дарителската воля, като комуникира открито и активно с дарителите.

КНИГА НА ДАРЕНИЯТА И ЗАВЕЩАНИЯТА

Чл. 12. (1) Фондацията поддържа книга на дарителите и направените от тях дарения, както и за завещанията.

(2) Регистърът съдържа информация за даренията по раздели:

 • дарения на труд/услуги;
 • дарения на вещи;
 • дарения на пари;
 • дарения на имоти.

(3) Всеки от разделите на регистъра съдържа информация, както следва:

 • дата на дарението;
 • дарител;
 • дарен (бенефициент)
 • вид на дарението (пари, вещ, услуга, вид на имота)
 • стойност на дарението;
 • условие на дарението;
 • информация за изпълнение волята на дарителя

(4) Дарителят избира дали иска или не да получи удостоверение за извършеното дарение.

Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от Общото събрание на Фондацията и влиза в сила от 15.08.2022 г., съгласно Учредителния акт на Фондацията.

Правилата се изменят и допълват по реда на неговото приемане, като при промяна на настоящия правилник, Фондацията се задължава да информира дарителите една седмица преди влизането им в сила и ги публикува в интернет страницата си на адрес: www.znb.bg

0
YOUR CART
 • No products in the cart.